ترجمه مقاله Experimental and 3D CFD analysis on optimization of geometrical parameters of parallel vortex tube cyclone separator

ترجمه مقاله Experimental and 3D CFD analysis on optimization of geometrical parameters of parallel vortex tube cyclone separator

ترجمه مقاله Experimental and 3D CFD analysis on optimization of geometrical parameters of parallel vortex tube cyclone separator

ترجمه مقاله با عنوان :

Experimental and 3D CFD analysis on optimization of geometrical parameters of parallel vortex tube cyclone separator 

همراه با فرمول های تایپ شده، بدون بخش مقدمه

در صورت نیاز به چکیده یا بخش مقدمه پیام دهید.

فرمت: فایل WORD به همراه فایل اصلی مقاله، 29صفحه ترجمه