ترجمه مقاله Effects of convective instabilities on heat exchangers: اثرات ناپایداری های همرفتی بر مبادله گر حرارت

ترجمه مقاله Effects of convective instabilities on heat exchangers: اثرات ناپایداری های همرفتی بر مبادله گر حرارت

 ترجمه مقاله Effects of convective instabilities on heat exchangers: اثرات ناپایداری های همرفتی بر مبادله گر حرارت

ترجمه مقاله

Effects of convective instabilities on heat exchangers

عنوان : 

اثرات ناپایداری های همرفتی بر مبادله گر حرارت

چکیده

دیوار مبادله گر حرارت با استفاده از صفحات تخت یا موج دار ساخته می شود، داکت هایی استوانه ای یا با بخش های متغیر که به موج گیر با اشکال مختلف مجهز هستند. به این دلیل، هدف این مقاله نمایش مزیت استفاده از موج گیر برای جلوگیری از جریان سیال و ناپایداری مبادله همرفتی حرارت در حین تولید نواحی بازچرخش درون کانال است. سیال مورد استفاده هیدروژن بوده که با جریانی متلاطم در حالت همرفت اجباری قرار دارد. موج گیر ها دارای بخشی هستند که در زاویه 30، 45 و 60 قرار گرفته و به دیوارهای افقی فوقانی و تحتانی کانال مستطیلی متصل می شوند. نمودار سرعت محوری، میدان سرعت و توزیع عدد ناسلت ارائه می شوند. موج گیر ها با ایجاد ناپایداری در مبادله همرفتی حرارت باعث ایجاد نواحی بازچرخش می شوند. بخشی از موجگیر که در زاویه 30 درجه قرار گرفته است نسبت به دیگر زوایای انحراف اثر بیشتری داشته و عدد ناسلت در ان به میزان 26 درصد بیشتر از سایر حالات است.

فرمت: فایل WORD به همراه فایل اصلی مقاله، 18صفحه ترجمه