ترجمه مقاله Interactive Model for Energy Management of Clustered Microgrids : مدل تعاملی برای مدیریت انرژی ریز شبکه های دسته بندی شده

ترجمه مقاله Interactive Model for Energy Management of Clustered Microgrids : مدل تعاملی برای مدیریت انرژی ریز شبکه های دسته بندی شده

ترجمه مقاله Interactive Model for Energy Management of Clustered Microgrids : مدل تعاملی برای مدیریت انرژی ریز شبکه های دسته بندی شده

ترجمه مقاله

Interactive Model for Energy Management of Clustered Microgrids 

مدل تعاملی برای مدیریت انرژی ریز شبکه های دسته بندی شده

چکیده

افزایش یکپارچکی منابع انرژی تجدید پذیر و پراکنده نیاز به طراحی راهبردهای کنترلی جدید را برای دسته های ریز شبکه WT-PV- باطری هیبریدی برجسته کرده است. این مقاله یک مدل بهینه سازی دو سطحی را برای مدیریت هماهنگ انرژی بین سیستم های توزیع و ریزشبکه های دسته بندی شده ی WT-PV- باطری ارائه کرده است. سطح فوقانی مدل به عملیات شبکه توزیع مرتبط بوده و سطح پایینی ان عملیات هماهنگ چندین MG را در نظر گرفته است. ماتریس بازی تعاملی برای هماهنگی مبادله ی توان بین چندین MG و بین شبکه ی توزیع و MG استفاده می شود. مدل به وسیله ی الگوریتم ژنتیک سلسله مراتبی اصلاح شده حل می شود. نمونه های مطالعاتی سیستم توزیع با MG و یک سیستم حاوی چند MG اثر بخشی روش پیشنهادی را در بهبود کیفیت توان، قابلیت اطمینان و مزایای محیطی نشان می دهد.

ترجمه روان و تخصصی، فایل بیس پایان نامه

فرمت: فایل WORD به همراه فایل اصلی مقاله، 27 صفحه ترجمه