ترجمه مقاله A Genetic Algorithm-based Solution for Efficient In-network Sensor Data Annotation in Virtualized Wireless Sensor Networks : راه حلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای حاشیه نویسی موثر داده های حسگر در شبکه های حسگر مجازی بی سیم

ترجمه مقاله A Genetic Algorithm-based Solution for Efficient In-network Sensor Data Annotation in Virtualized Wireless Sensor Networks : راه حلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای حاشیه نویسی موثر داده های حسگر در شبکه های حسگر مجازی بی سیم

ترجمه مقاله A Genetic Algorithm-based Solution for Efficient In-network Sensor Data Annotation in Virtualized Wireless Sensor Networks : راه حلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای حاشیه نویسی موثر داده های حسگر در شبکه های حسگر مجازی بی سیم

مقاله

A Genetic Algorithm-based Solution for Efficient In-network Sensor Data Annotation in Virtualized Wireless Sensor Networks

راه حلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای حاشیه نویسی موثر داده های حسگر در شبکه های حسگر مجازی بی سیم

چکیده

اشتراک گذاری زیر ساخت شبکه حسگر بی سیم در بین چندین کاربرد همزمان به تحقق اینترنت اشیا کمک می کند. شبکه های حسگر بی سیم مجازی به وسیله ی چندین برنامه و سرویس شامل برنامه های معنایی قابلیت بهره برداری داشته تا به کاربران نهایی در درک محتوای رویداد و اتخاذ تصمیماتی مناسب کمک کند. این مقاله یک الگوریتم ژنتیک ابتکاری را برای انتخاب گره هایی برای انجام حاشیه نویسی داده های حسگری درون شبکه به شکلی موثر در شبکه های حسگر بی سیم مجازی مطرح می کند. همچنین نتایج شبیه سازی ارائه می شوند.

 

قالب فایل: فایل WORD ترجمه و فایل اصلی مقاله، 5 صفحه ترجمه