ترجمه مقاله A new partial coverage locating model for cooperative fire services: مدل مکان یابی پوشش جزئی برای خدمات همکارانه (cooperative) آتش نشانی

ترجمه مقاله A new partial coverage locating model for cooperative fire services: مدل مکان یابی پوشش جزئی برای خدمات همکارانه (cooperative) آتش نشانی

ترجمه مقاله A new partial coverage locating model for cooperative fire services: مدل مکان یابی پوشش جزئی برای خدمات همکارانه (cooperative) آتش نشانی

ترجمه مقاله

A new partial coverage locating model for cooperative fire services:

مدل مکان یابی پوشش جزئی برای خدمات همکارانه (cooperative) آتش نشانی

چکیده

در مورد موقعیت و مکان یابی تاسیسات آتش نشانی، بخصوص در تاسیساتی که تقاضای بالایی از آنها به عمل امده و در شرایط حادی قرار دارند، باید رفتار همکارانه (تعاونی) وسائل نقلیه چندگانه در ایستگاه های مختلف اتش نشانی ، کاهش تدریجی پوشش با افزایش فاصله و تعداد کافی وسائل نقلیه در نظر گرفته شود. این مقاله به ارائه ی یک مدل برنامه غیر خطی مختلط عدد صحیح پرداخته که مکانیزم همکارانه ی وسائل نقلیه چند گانه، پوشش جزئی وسیله ی نقلیه از یک نوع و پوشش جزئی وسیله نقلیه از یک نوع را با مدل موقعیت پوشش حداکثری برای خدمات همکارانه آتش نشانی ترکیب می کند و بنابراین پوشش تعداد و فاصله وسائل نقلیه چندگانه حل می شود. آزمایشات عددی با مثال های مختلف مدل ما را تایید نموده و نشان دادند که الگوریتم های BARON برای حل موثر مسئله قابل استفاده هستند. مطالعه تجربی هاربین (در کشور چین) و چندین تحلیل حساسیت برای نمایش اثرات اندازه ایستگاه و کل بودجه بر  PDQC-M در خدمات همکارانه آتش نشانی انجام گرفت.

قالب فایل: فایل WORD ترجمه و فایل اصلی مقاله، 18 صفحه ترجمه