ترجمه مقاله An Improvement of Flower Pollination Algorithm for Node Localization Optimization in WSN: بهبود الگوریتم گرده افشانی گل ها برای مسئله ی بهینه سازی مکان گره در شبکه های حسگر بی سیم

ترجمه مقاله An Improvement of Flower Pollination Algorithm for Node Localization Optimization in WSN: بهبود الگوریتم گرده افشانی گل ها برای مسئله ی بهینه سازی مکان گره در شبکه های حسگر بی سیم

ترجمه مقاله An Improvement of Flower Pollination Algorithm for Node Localization Optimization in WSN: بهبود الگوریتم گرده افشانی گل ها برای مسئله ی بهینه سازی مکان گره در شبکه های حسگر بی سیم

ترجمه مقاله

An Improvement of Flower Pollination Algorithm for Node Localization Optimization in WSN

بهبود الگوریتم گرده افشانی گل ها برای مسئله ی بهینه سازی مکان گره در شبکه های حسگر بی سیم

چکیده

این مقاله به ارائه ی بهبود الگوریتم گرده افشانی گل ها برای مسئله ی بهینه سازی مکان در شبکه های حسگر بی سیم می پردازد. از یک احتمال جدید برای تولید نامزد رقیب جدید برای عملیات بهینه سازی شبیه سازی استفاده می شود. از جمعیت واقعی راه حل های مقدماتی استفاده نمی شود، اما احتمالی منحصر بفرد به نمایندگی از آنها در بین نسل ها انباشته می گردد. برای ارزیابی این روش جدید، در ابتدا از 6 تابع محک استفاده کردیم تا عملکرد روش تایید شود. نتایج آزمون در مقایسه با نسخه ی اصلی FPA نشان می دهند که روش پیشنهادی منجر به کاهش فضای ذخیره سازی متغیر و زمان اجرای برنامه می شود. مکان یابی ارائه شده در این مقاله در مقایسه با دیگر رویکردهای موجود دقت و نرخ همگرایی بیشتری داشته و این نشان می دهد که روش پیشنهادی در زمان محدود بودن حافظه بسیار کارامد خواهد بود.

قالب فایل: فایل WORD ترجمه و فایل اصلی مقاله، 11صفحه ترجمه