ترجمه مقاله نظریه دلبستگی، تفاوت های فردی، انگیزشی و جنبه های ساختاری

ترجمه مقاله نظریه دلبستگی، تفاوت های فردی، انگیزشی و جنبه های ساختاری

ترجمه مقاله نظریه دلبستگی، تفاوت های فردی، انگیزشی و جنبه های ساختاری

ترجمه مقاله :

Attachment theory: Motivational, individual- 1 differences and structural 1 aspects

Phillip R. Shaver and Mario Mikulincer

Handbook of Motivation Science

فایل ترجمه با فرمت docx در 9 صفحه

نظریه دلبستگی، تفاوت های فردی، انگیزشی و جنبه های ساختاری

نظریه دلبستگی که در ابتدا توسط روانکاو انگلیسی، جان بالبی (1973,1980, 1982/1969) ارائه شد و سپس توسط مری آینزورت و همکارانش (نظیر اثری که توسط آینزورت، بلهر، واترز و وال در سال 1978 انجام شد) از نظر تجربی مورد آزمایش قرار گرفت، ...