ترجمه مقاله An Improvement of Flower Pollination Algorithm for Node Localization Optimization in WSN: بهبود الگوریتم گرده افشانی گل ها برای مسئله ی بهینه سازی مکان گره در شبکه های حسگر بی سیم

ترجمه مقاله An Improvement of Flower Pollination Algorithm for Node Localization Optimization in WSN: بهبود الگوریتم گرده افشانی گل ها برای مسئله ی بهینه سازی مکان گره در شبکه های حسگر بی سیم

ترجمه مقاله An Improvement of Flower Pollination Algorithm for Node Localization Optimization in WSN: بهبود الگوریتم گرده افشانی گل ها برای مسئله ی بهینه سازی مکان گره در شبکه های حسگر بی سیم

ترجمه مقاله

An Improvement of Flower Pollination Algorithm for Node Localization Optimization in WSN

بهبود الگوریتم گرده افشانی گل ها برای مسئله ی بهینه سازی مکان گره در شبکه های حسگر بی سیم

چکیده

این مقاله به ارائه ی بهبود الگوریتم گرده افشانی گل ها برای مسئله ی بهینه سازی مکان در شبکه های حسگر بی سیم می پردازد. از یک احتمال جدید برای تولید نامزد رقیب جدید برای عملیات بهینه سازی شبیه سازی استفاده می شود. از جمعیت واقعی راه حل های مقدماتی استفاده نمی شود، اما احتمالی منحصر بفرد به نمایندگی از آنها در بین نسل ها انباشته می گردد. برای ارزیابی این روش جدید، در ابتدا از 6 تابع محک استفاده کردیم تا عملکرد روش تایید شود. نتایج آزمون در مقایسه با نسخه ی اصلی FPA نشان می دهند که روش پیشنهادی منجر به کاهش فضای ذخیره سازی متغیر و زمان اجرای برنامه می شود. مکان یابی ارائه شده در این مقاله در مقایسه با دیگر رویکردهای موجود دقت و نرخ همگرایی بیشتری داشته و این نشان می دهد که روش پیشنهادی در زمان محدود بودن حافظه بسیار کارامد خواهد بود.

قالب فایل: فایل WORD ترجمه و فایل اصلی مقاله، 11صفحه ترجمه

 


ترجمه مقاله Virtual Network Functions Orchestration in Enterprise WLANs: ارکستراسیون توابع شبکه مجازی در WLAN های سازمانی

ترجمه مقاله Virtual Network Functions Orchestration in Enterprise WLANs: ارکستراسیون توابع شبکه مجازی در WLAN های سازمانی

ترجمه مقاله Virtual Network Functions Orchestration in Enterprise WLANs: ارکستراسیون توابع شبکه مجازی در WLAN های سازمانی

ترجمه مقاله

Virtual Network Functions Orchestration in Enterprise WLANs

ارکستراسیون توابع شبکه مجازی در WLAN های سازمانی

چکیده

مجازی سازی عملکرد شبکه اخیرا به عنوان ابزاری برای بهینه سازی استفاده از توابع شبکه به وسیله ی تغییر پردازش ها از تجهیزات اختصاصی به پلتفرم های سخت افزاری ارزان و همه منظوره مد نظر قرار گرفته است. در این مقاله، یک چارچوب مدیریت و ارکستراسیون مبتنی بر NFV برای WLAN های سازمان ارائه می شود. این چارچوب با معماری ETSI NFV سازگاری داشته و از گره های هیبرید بهره می برد که قابلیت های فرواردینگ یک سوئیچ قابل برنامه ریزی را با قابلیت های ذخیره سازی و محاسباتی یک سرور ترکیب می کند. ما الگوریتمی را برای جایابی تابع شبکه مجازی ارائه داده که استفاده از توابع شبکه را بر طبق قیودی که در سطح لایه کاربردی قرار دارند، بهینه می کند. پیاده سازی چارچوب پیشنهادی و ارزیابی عملکرد مقدماتی VNF های انتخاب شده نیز ارائه می شود.

قالب فایل: فایل WORD ترجمه و فایل اصلی مقاله، 15 صفحه ترجمه


ترجمه مقاله A new partial coverage locating model for cooperative fire services: مدل مکان یابی پوشش جزئی برای خدمات همکارانه (cooperative) آتش نشانی

ترجمه مقاله A new partial coverage locating model for cooperative fire services: مدل مکان یابی پوشش جزئی برای خدمات همکارانه (cooperative) آتش نشانی

ترجمه مقاله A new partial coverage locating model for cooperative fire services: مدل مکان یابی پوشش جزئی برای خدمات همکارانه (cooperative) آتش نشانی

ترجمه مقاله

A new partial coverage locating model for cooperative fire services:

مدل مکان یابی پوشش جزئی برای خدمات همکارانه (cooperative) آتش نشانی

چکیده

در مورد موقعیت و مکان یابی تاسیسات آتش نشانی، بخصوص در تاسیساتی که تقاضای بالایی از آنها به عمل امده و در شرایط حادی قرار دارند، باید رفتار همکارانه (تعاونی) وسائل نقلیه چندگانه در ایستگاه های مختلف اتش نشانی ، کاهش تدریجی پوشش با افزایش فاصله و تعداد کافی وسائل نقلیه در نظر گرفته شود. این مقاله به ارائه ی یک مدل برنامه غیر خطی مختلط عدد صحیح پرداخته که مکانیزم همکارانه ی وسائل نقلیه چند گانه، پوشش جزئی وسیله ی نقلیه از یک نوع و پوشش جزئی وسیله نقلیه از یک نوع را با مدل موقعیت پوشش حداکثری برای خدمات همکارانه آتش نشانی ترکیب می کند و بنابراین پوشش تعداد و فاصله وسائل نقلیه چندگانه حل می شود. آزمایشات عددی با مثال های مختلف مدل ما را تایید نموده و نشان دادند که الگوریتم های BARON برای حل موثر مسئله قابل استفاده هستند. مطالعه تجربی هاربین (در کشور چین) و چندین تحلیل حساسیت برای نمایش اثرات اندازه ایستگاه و کل بودجه بر  PDQC-M در خدمات همکارانه آتش نشانی انجام گرفت.

قالب فایل: فایل WORD ترجمه و فایل اصلی مقاله، 18 صفحه ترجمه


ترجمه مقاله A Genetic Algorithm-based Solution for Efficient In-network Sensor Data Annotation in Virtualized Wireless Sensor Networks : راه حلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای حاشیه نویسی موثر داده های حسگر در شبکه های حسگر مجازی بی سیم

ترجمه مقاله A Genetic Algorithm-based Solution for Efficient In-network Sensor Data Annotation in Virtualized Wireless Sensor Networks : راه حلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای حاشیه نویسی موثر داده های حسگر در شبکه های حسگر مجازی بی سیم

ترجمه مقاله A Genetic Algorithm-based Solution for Efficient In-network Sensor Data Annotation in Virtualized Wireless Sensor Networks : راه حلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای حاشیه نویسی موثر داده های حسگر در شبکه های حسگر مجازی بی سیم

مقاله

A Genetic Algorithm-based Solution for Efficient In-network Sensor Data Annotation in Virtualized Wireless Sensor Networks

راه حلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای حاشیه نویسی موثر داده های حسگر در شبکه های حسگر مجازی بی سیم

چکیده

اشتراک گذاری زیر ساخت شبکه حسگر بی سیم در بین چندین کاربرد همزمان به تحقق اینترنت اشیا کمک می کند. شبکه های حسگر بی سیم مجازی به وسیله ی چندین برنامه و سرویس شامل برنامه های معنایی قابلیت بهره برداری داشته تا به کاربران نهایی در درک محتوای رویداد و اتخاذ تصمیماتی مناسب کمک کند. این مقاله یک الگوریتم ژنتیک ابتکاری را برای انتخاب گره هایی برای انجام حاشیه نویسی داده های حسگری درون شبکه به شکلی موثر در شبکه های حسگر بی سیم مجازی مطرح می کند. همچنین نتایج شبیه سازی ارائه می شوند.

 

قالب فایل: فایل WORD ترجمه و فایل اصلی مقاله، 5 صفحه ترجمه


ترجمه مقاله A Data Annotation Architecture for Semantic Applications in Virtualized Wireless Sensor Networks: معماری حاشیه نویسی داده ها برای کاربردهای معنایی در شبکه های حسگر بی سیم مجازی

ترجمه مقاله A Data Annotation Architecture for Semantic Applications in Virtualized Wireless Sensor Networks: معماری حاشیه نویسی داده ها برای کاربردهای معنایی در شبکه های حسگر بی سیم مجازی

ترجمه مقاله A Data Annotation Architecture for Semantic Applications in Virtualized Wireless Sensor Networks: معماری حاشیه نویسی داده ها برای کاربردهای معنایی در شبکه های حسگر بی سیم مجازی

ترجمه مقاله

A Data Annotation Architecture for Semantic Applications in Virtualized Wireless Sensor Networks

معماری حاشیه نویسی داده ها برای کاربردهای معنایی در شبکه های حسگر بی سیم مجازی

چکیده

شبکه های حسگر بی سیم محبوبیت زیادی کسب کرده و در بسیاری از حوزه ها نظیر شهرهای هوشمند، امنیت، بازی و کشاورزی استفاده شده است. شبکه های حسگر بی سیم مجازی امکان اشتراک گذاری چندین کاربرد را فراهم می آورند. کاربردهای معنایی آگاه از موقعیت بوده و نقشی حیاتی در شبکه های حسگر بی سیم مجازی ایفا می کنند. اگرچه، تامین انها در چنین شرایطی یک چالش است. دلیل کلیدی برای این مسئله آن است که کاربردهای معنایی منجر به حاشیه نویسی داده ها می شوند. متاسفانه داده های جمع آوری شده در شبکه های حسگر بی سیم مجازی به آسانی حاشیه نویسی نمی شوند. این مقاله یک معماری حاشیه نویسی داده ها را برای کاربردهای معنایی در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن مجازی ارائه می دهد. این معماری از جای گذاشت ها استفاده می کند و ما نمونه ی اولیه ای را با استفاده از موتور Google App در فضای ابری پیاده سازی کردیم. نتایج عملکرد نیز ارائه می شوند.

فرمت: فایل WORD به همراه فایل اصلی مقاله، 18 صفحه ترجمه


ترجمه مقاله Interactive Model for Energy Management of Clustered Microgrids : مدل تعاملی برای مدیریت انرژی ریز شبکه های دسته بندی شده

ترجمه مقاله Interactive Model for Energy Management of Clustered Microgrids : مدل تعاملی برای مدیریت انرژی ریز شبکه های دسته بندی شده

ترجمه مقاله Interactive Model for Energy Management of Clustered Microgrids : مدل تعاملی برای مدیریت انرژی ریز شبکه های دسته بندی شده

ترجمه مقاله

Interactive Model for Energy Management of Clustered Microgrids 

مدل تعاملی برای مدیریت انرژی ریز شبکه های دسته بندی شده

چکیده

افزایش یکپارچکی منابع انرژی تجدید پذیر و پراکنده نیاز به طراحی راهبردهای کنترلی جدید را برای دسته های ریز شبکه WT-PV- باطری هیبریدی برجسته کرده است. این مقاله یک مدل بهینه سازی دو سطحی را برای مدیریت هماهنگ انرژی بین سیستم های توزیع و ریزشبکه های دسته بندی شده ی WT-PV- باطری ارائه کرده است. سطح فوقانی مدل به عملیات شبکه توزیع مرتبط بوده و سطح پایینی ان عملیات هماهنگ چندین MG را در نظر گرفته است. ماتریس بازی تعاملی برای هماهنگی مبادله ی توان بین چندین MG و بین شبکه ی توزیع و MG استفاده می شود. مدل به وسیله ی الگوریتم ژنتیک سلسله مراتبی اصلاح شده حل می شود. نمونه های مطالعاتی سیستم توزیع با MG و یک سیستم حاوی چند MG اثر بخشی روش پیشنهادی را در بهبود کیفیت توان، قابلیت اطمینان و مزایای محیطی نشان می دهد.

ترجمه روان و تخصصی، فایل بیس پایان نامه

فرمت: فایل WORD به همراه فایل اصلی مقاله، 27 صفحه ترجمه


ترجمه مقاله Performance Analysis of DTN Routing Protocol for Vehicular Sensor Networks: تحلیل عملکرد پروتکل مسیریابی DTN در شبکه های حسگر خودرویی

ترجمه مقاله Performance Analysis of DTN Routing Protocol for Vehicular Sensor Networks: تحلیل عملکرد پروتکل مسیریابی DTN در شبکه های حسگر خودرویی

ترجمه مقاله Performance Analysis of DTN Routing Protocol for Vehicular Sensor Networks: تحلیل عملکرد پروتکل مسیریابی DTN در شبکه های حسگر خودرویی

ترجمه مقاله

Performance Analysis of DTN Routing Protocol for Vehicular Sensor Networks

تحلیل عملکرد پروتکل مسیریابی DTN در شبکه های حسگر خودرویی

چکیده

شبکه حسگر خودرویی به یک حوزه ی تحقیقاتی فعال در زمینه ی شبکه بندی تبدیل شده است. VSN یکی از کاربردهای شبکه های اد هاک خودرویی است. شبکه خودرویی بدون تاخیر، تکامل یافته ی شبکه ی بدون تاخیر بوده و متشکل است از گره های خودرویی همراه با سنسورهای تعبیه شده در آنها. بسیاری از پروتکل های مسیریابی در VDTN پیاده سازی شده اند. هر کدام از این پروتکل ها در زمینه ی پیاده سازی دارای مزایا و منافع خاص خود است. در این مقاله، عملکرد دو پروتکل مسیریابی به نام MaxProp و پروتکل پکت گرا تحلیل شده و بر مبنای پارامترهای مختفی مقایسه می شوند. هر دو پروتکل در نرم افزار متلب شبیه سازی می شوند.

فرمت: فایل WORD به همراه فایل اصلی مقاله، 9 صفحه ترجمه


ترجمه مقاله Effects of convective instabilities on heat exchangers: اثرات ناپایداری های همرفتی بر مبادله گر حرارت

ترجمه مقاله Effects of convective instabilities on heat exchangers: اثرات ناپایداری های همرفتی بر مبادله گر حرارت

 ترجمه مقاله Effects of convective instabilities on heat exchangers: اثرات ناپایداری های همرفتی بر مبادله گر حرارت

ترجمه مقاله

Effects of convective instabilities on heat exchangers

عنوان : 

اثرات ناپایداری های همرفتی بر مبادله گر حرارت

چکیده

دیوار مبادله گر حرارت با استفاده از صفحات تخت یا موج دار ساخته می شود، داکت هایی استوانه ای یا با بخش های متغیر که به موج گیر با اشکال مختلف مجهز هستند. به این دلیل، هدف این مقاله نمایش مزیت استفاده از موج گیر برای جلوگیری از جریان سیال و ناپایداری مبادله همرفتی حرارت در حین تولید نواحی بازچرخش درون کانال است. سیال مورد استفاده هیدروژن بوده که با جریانی متلاطم در حالت همرفت اجباری قرار دارد. موج گیر ها دارای بخشی هستند که در زاویه 30، 45 و 60 قرار گرفته و به دیوارهای افقی فوقانی و تحتانی کانال مستطیلی متصل می شوند. نمودار سرعت محوری، میدان سرعت و توزیع عدد ناسلت ارائه می شوند. موج گیر ها با ایجاد ناپایداری در مبادله همرفتی حرارت باعث ایجاد نواحی بازچرخش می شوند. بخشی از موجگیر که در زاویه 30 درجه قرار گرفته است نسبت به دیگر زوایای انحراف اثر بیشتری داشته و عدد ناسلت در ان به میزان 26 درصد بیشتر از سایر حالات است.

فرمت: فایل WORD به همراه فایل اصلی مقاله، 18صفحه ترجمه


ترجمه مقاله Experimental and 3D CFD analysis on optimization of geometrical parameters of parallel vortex tube cyclone separator

ترجمه مقاله Experimental and 3D CFD analysis on optimization of geometrical parameters of parallel vortex tube cyclone separator

ترجمه مقاله Experimental and 3D CFD analysis on optimization of geometrical parameters of parallel vortex tube cyclone separator

ترجمه مقاله با عنوان :

Experimental and 3D CFD analysis on optimization of geometrical parameters of parallel vortex tube cyclone separator 

همراه با فرمول های تایپ شده، بدون بخش مقدمه

در صورت نیاز به چکیده یا بخش مقدمه پیام دهید.

فرمت: فایل WORD به همراه فایل اصلی مقاله، 29صفحه ترجمه


ترجمه مقاله نظریه دلبستگی، تفاوت های فردی، انگیزشی و جنبه های ساختاری

ترجمه مقاله نظریه دلبستگی، تفاوت های فردی، انگیزشی و جنبه های ساختاری

ترجمه مقاله نظریه دلبستگی، تفاوت های فردی، انگیزشی و جنبه های ساختاری

ترجمه مقاله :

Attachment theory: Motivational, individual- 1 differences and structural 1 aspects

Phillip R. Shaver and Mario Mikulincer

Handbook of Motivation Science

فایل ترجمه با فرمت docx در 9 صفحه

نظریه دلبستگی، تفاوت های فردی، انگیزشی و جنبه های ساختاری

نظریه دلبستگی که در ابتدا توسط روانکاو انگلیسی، جان بالبی (1973,1980, 1982/1969) ارائه شد و سپس توسط مری آینزورت و همکارانش (نظیر اثری که توسط آینزورت، بلهر، واترز و وال در سال 1978 انجام شد) از نظر تجربی مورد آزمایش قرار گرفت، ...